ماشین یار در راستای عمل به ماموریت خود، رویدادهایی سالانه با هدف شناسایی، تربیت و کمک به اشتغال جوانان مستعد در موضوع نگهداری و تعمیرات ماشین آلات برگزار می نماید. مسابقه تکنسین برتر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات با همکاری موسسه یونیدرو و همچنین همایش فرصت های نوآوری و اشتغال در صنایع مرتبط با ماشین آلات سنگین با حمایت جمعی از افراد و شرکت های فعال صنعتی و دانشگاه های پیشرو کشور به صورت سالانه توسط ماشین یار برنامه ریزی می-گردند. این دو رویداد به ورود خون تازه انسانی به صنعت و کاهش شکاف میان صنعت و دانشگاه کمک می کند.