اگرچه در سالیان گذشته رویکردهای نوینی مانند نگهداشت مبتنی بر پایش وضعیت و استفاده از روش هایی مانند آنالیز روغن و ... توانسته اند پیشرفت هایی را در نگهداری از سرمایه های ملی محقق کنند، اما هنوز فاصله بسیاری میان تجربیات موفق جهانی با آنچه در سازمان های وابسته به ماشین آلات در کشورمان دیده می شود وجود دارد. واحد مشاوره شرکت ماشین یار با دسترسی به ترجبه و دانش عمیق در مدیریت و عملیات نگهداشت، آمادگی دارد تا در در کنار سازمان های پیشرو در صنایع مرتبط با ماشین آلات برای ایجاد مزیت رقابتی و غلبه بر تنگناهای موجود گام بردارد.