دپارتمان ایمنی و سلامت

مسئله ایمنی و سلامت دیگر نه فقط به عنوان یک شعار، بلکه به صورت یک الزام از طرف بسیاری از کسب و کار های ماشین آلاتی مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش این اصل البته برای تضمین آن کافی نیست. برای استقرار نظام ایمنی و تضمین سلامت کارکنان برای حفظ بهره وری در شرکت ها و کارگاه های ماشین آلاتی نیاز، آموزش یکی از ارکان محسوب می شود. دپارتمان سلامت و ایمنی شرکت ماشین یار با علم به این موضوع و با تکیه بر استانداردهای آموزشی و اساتید کارآزموده اقدام بر برگزاری دوره های ایمنی برای ماشین آلات با کاربردهای مختلف و همچنین انواع لیفتراک می نماید.
گروه های مخاطب اصلی دپارتمان ایمنی و سلامت:
  • مسئولین و کارشناسان HSE شرکت های خصوصی و دولتی دارنده ماشین آلات و لیفتراک
  • کارشناسان مستقل امر HSE
  • کلیه پرسنل مرتبط با ماشین آلات و لیتفراک در شرکت های خصوصی و دولتی مربوطه
  •  مدیران و سرپرستان شرکت های متقاضی استقرار سیستم ایمنی

برخی از دوره های آموزشی این دپارتمان: